นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา

ตำแหน่ง อายุรแพทย์ระบบประสาท