หน้าเเรก <

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

คลินิกอายุรกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตรสาขาสาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตำแหน่ง

อายุรแพทย์โรคไต