นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคไต