นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรสาขาสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคไต