นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคไต