นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม