หน้าเเรก <

นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

คลินิกอายุรกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตำแหน่ง

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม