นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม