นพ.ประทีป วรรณิสสร

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเซนต์หลุย
วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา

แพทย์โรคผิวหนัง