นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

ตำแหน่งจักษุแพทย์