หน้าเเรก <

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

คลินิกจักษุ

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

ตำแหน่ง

จักษุแพทย์