นพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ