นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ