นพ.พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร

คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน