นพ.พิสิษฐ์ อัครพรพัฒน์

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ตำแหน่งโสต ศอ นาสิกแพทย์