นพ.ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ตำแหน่งโสต ศอ นาสิกแพทย์