หน้าเเรก <

นพ. ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล

คลินิกอายุรกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร