นพ. ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร