นพ. มงคล สุนทราคม

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์

ตำแหน่งศัลยแพทย์