นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก