นพ. วานัส ศิริโภคารัตนา

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

ตำแหน่งอายุรแพทย์