นพ. วิชัย ศิริโภคารัตนา

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งกุมารแพทย์