นพ.วิทยา ปานะโปย

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรจักษุวิทยา

ตำแหน่งจักษุแพทย์