นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก