นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคไต