นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์ (แซ่ซือ)

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์

ตำแหน่งกุมารศัลยแพทย์