นพ.ศรัณย์ มะลิซ้อน

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยกรรมกระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ