นพ. ศราวุฒิ มากล้น

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ