นพ. ศาสตรา เกื้อหนุน

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาสาขากุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งกุมารแพทย์