นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก