นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

แผนกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ