นพ. สุรพล สุริยคุณ

คลินิกสูตินรีเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

ตำแหน่ง สูติ-นรีแพทย์