นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

ศูนย์หัวใจ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
วุฒิบัตรหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ