นพ. สุรมนัส คงถาวร

อายุรกรรม

ปริณญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร