นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

คลินิกอายุรกรรม

ปริยญาบัตรแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ