นพ.อรรณพ นาคะปัท

คลินิกศูนย์สุขภาพ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป