นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรอนุสาขาโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและความผิดปกติของกระดูกด้านเมตาบอลิก