นพ.อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

ศูนย์ Refer

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน