นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก