นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข