นพ. เกียรติชัย เจริญสวรรค์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

ตำแหน่ง อายุรแพทย์