นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาอายุรศาสตร์ ,สาขาประสาทวิทยา

ตำแหน่งอายุรแพทย์ระบบประสาท