นพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ