นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร