นพ.เอกอมร เทพพรหม

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคเลือด