นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคหัวใจ