พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง ศัลยแพทย์ตกแต่งความงาม