พญ.จรรพฤม รัตนแสงหิรัญ

คลินิกสูตินรีเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่ง สูติ-นรีแพทย์