พญ.จันทรัตน์ วิศวชัยวัฒน์

คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน