พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

โสต ศอ นาสิกแพทย์