พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรจักษุวิทยา
วุฒิบัตรสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ตำแหน่งจักษุแพทย์โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ