พญ.ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล

คลินิกจักษุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

ตำแหน่งจักษุแพทย์จอตาและวุ้นตา