พญ.ฐิตยา สุขุปัญญารักษ์

ศูนย์หัวใจ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคหัวใจ