พญ.ฐิติมา คันธชาติวนิช

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จบจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยาชั้นคลินิก จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยา