พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู